Kiết hợp camera và đèn năng lượng mặt trời
tủ đầu ghi hình